W latach 2018-2020 zajmowaliśmy się licznymi projektami zmian ustawy o podatku akcyzowym, nowym systemem dokumentowania dostawy – eDD, czy rozliczaniem ponadnormatywnych ubytków etanolu.

W 2018 roku podjęliśmy próbę rozmów na najwyższym szczeblu Ministerstwa Finansów, apelowaliśmy do Premiera Mateusza Morawieckiego o możliwość skażania alkoholu w produktach kosmetycznych innymi składnikami receptury kosmetyku – in situ. Niestety ten projekt nie zakończył się sukcesem, ale nawiązane wtedy relacje pozwoliły nam z powodzeniem przeprowadzić inne projekty, m.in. te w 2020 roku, w momencie nastania pandemii.

Zwolnienie naturalnych ubytków etanolu

Umożliwiono rozszerzenie zakresu zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli firma udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów.

Po spełnieniu tego warunku, możliwe miało być zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków. Na etapie projektu tych rozwiązań wskazywaliśmy, że nie objęto ubytków naturalnych wynikających ze specyfiki procesu technologicznego np. błędów urządzeń pomiarowych, a ograniczono je jedynie do ubytków wynikających z właściwości fizykochemicznych wyrobu akcyzowego. Udowodnienie naturalności ubytków leży tylko po stronie podmiotu zużywającego, co grozi uznaniową postawą organów podatkowych – argumentacja podmiotów będzie uwzględniana przez jedne Urzędy Celne, a przez inne nie. Budziło to poważne obawy co do jedynie pozornej możliwości zwolnienia ubytków naturalnych z akcyzy w ilości rzeczywistej, dlatego też zabraliśmy głos w trakcie konsultacji publicznych.

Nie udało się obronić zgłoszonych postulatów. Ministerstwo Finansów zadeklarowało jednak, że po pewnym okresie funkcjonowania przepisu, jeśli nieprawidłowości będą miały charakter krajowy – będzie możliwość powrotu do dyskusji.

Deregulacja przepisów akcyzowych – proaktywny projekt związku

W Polsce obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów w UE w obszarze obrotu alkoholem. Przedsiębiorcy są obciążeni skomplikowanymi obowiązkami administracyjnymi. Brak metod skażania (in situ – składnikami kosmetyków) powoduje, że wysokiej jakości perfumy nie są w Polsce wytwarzane.

Zmiany kadrowe i wola polityczna Ministerstwa Finansów w 2018 roku stworzyły unikalne w skali ostatnich lat warunki dla proaktywnego zgłoszenia przez sektor kosmetyczny propozycji liberalizacji ustawy akcyzowej.

W związku z powyższym powołaliśmy grupę zadaniową, która miała wytypować kluczowe dla branży postulaty w zakresie akcyzy. Projekt powadzony był wraz z kancelarią Parulski i wsp. Doradcy Podatkowi, specjalizującą się w prawie akcyzowym i posiadającą duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów dla różnych branż.

Cele projektu:

  1. Liberalizacja przepisów skażania alkoholu etylowego i wprowadzenie procedury skażania in situ,
  2. Stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora perfumeryjnego w Polsce,
  3. Wyrównanie konkurencyjności firm działających na polskim rynku w stosunku do innych rozwiniętych krajów Unii Europejskiej,
  4. Ułatwienie przedsiębiorcom obrotu alkoholem skażonym.

Zgłoszone postulaty:

  1. Wprowadzenie możliwości skażania alkoholu metodą in situ,
  2. Urealnienie dopuszczalnych norm ubytków alkoholu etylowego (do ilości rzeczywistych),
  3. Niezbędne uproszczenia dokumentacji akcyzowej (rezygnacja ze stosowania dwóch jednostek miar w obrachunkach i konieczności przeliczania hektolitrów alkoholu na kilogramy i odwrotnie).

Mimo naszego zaangażowania, Ministerstwo Finansów niestety odrzuciło wszystkie nasze postulaty. Wraz z kancelarią Parulski i wsp. broniliśmy ich, szukaliśmy wsparcia w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, powiadomiliśmy prasę i współpracowaliśmy z ZPPPS (Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy).

Ostatecznie działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ale wypracowaliśmy relacje, które zaowocowały w kolejnych miesiącach i latach.

Normy zużycia

Wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o interpretację przepisów prawa akcyzowego związanych z wnioskowaniem przez przedsiębiorcę i wydawaniem przez urząd celno-skarbowy norm zużycia na alkohol etylowy skażony wykorzystywany do produkcji.

Zależało nam na pozyskaniu opinii ministerstwa, że możliwe jest wydanie jednej normy zużycia na całą produkcję prowadzoną przez dane przedsiębiorstwo.

Skoro normę wyznacza się na wyrób akcyzowy, to nie powinno się jej wyznaczać na każdy, pojedynczy produkt kosmetyczny, który nim nie jest. Wyrobem jest alkohol, więc na niego powinno nałożyć się normę. W produkcji kosmetyków jest to zazwyczaj zawsze ten sam rodzaj alkoholu skażonego i na jego zużycie powinna być nałożona jedna norma zużycia.

Efektem spotkania z przedstawicielami urzędu było pozyskanie pisma, w którym ministerstwo potwierdziło, że norma może być jedna, jednak jest to zależne od wielu czynników i ostateczna decyzja co do każdego przypadku leży w gestii naczelnika odpowiedniego urzędu.