Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego jest wszędzie tam, gdzie przedsiębiorcy z branży potrzebują wsparcia, interwencji, pomocy.

Angażujemy się we wszystkie bieżące i ważne dla sektora kosmetycznego tematy.

Wśród innych działań, prowadzonych w latach 2018-2020, warto wyróżnić:

Normalizacja

Normy międzynarodowe ISO ułatwiają wymianę handlową pomiędzy różnymi regionami świata, poprzez ujednolicanie stosowanych metodologii i wymagań jakościowych dla produktów.

W latach 2018-2020 kontynuowaliśmy prace związane z normalizacją poprzez Grupę Roboczą Normalizacja, przygotowywanie opinii na temat toczących się projektów normalizacyjnych, przekazywanie głosu przedsiębiorców w Polsce.

Głównym zadaniem tego gremium było wypracowanie stanowiska związku, będącego odzwierciedleniem potrzeb i możliwości przedsiębiorców, przekazywanych następnie na forum międzynarodowych organizacji normalizacyjnych: Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji ISO oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.

W latach 2018-2020 byliśmy zaangażowani w prace nad 170 projektami normalizacyjnymi (normy, projekty norm, wytyczne). Opiniowaliśmy projekty i głosowaliśmy nad kluczowymi dla sektora normami. W 2018 roku przygotowaliśmy wraz z grupą normalizacyjną kolejne 2 projekty polskich wersji językowych norm mikrobiologicznych: PN-EN ISO 21148 Kosmetyki — Mikrobiologia – Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych oraz PN-EN ISO 29621 Kosmetyki — Mikrobiologia — Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym.

Rozdział Komitetów technicznych

Od samego początku naszego zaangażowania w normalizację podjęliśmy się trudnej roli przewodniczenia komitetowi technicznemu KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej.

Nie mogliśmy zaakceptować połączenia w nim tak odrębnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza, że w ISO i CEN kosmetyki mają swoje osobne komitety. Pierwszy raz wnioskowaliśmy o rozdział podczas prac nad normą ISO 22716 – Dobra Praktyka Produkcji. Wtedy odmówiono nam tego, ze względu na bariery formalne.

W 2019 roku reaktywowałyśmy plany podziału. Dzięki odpowiedniej argumentacji i współpracy z członkami KT, inicjatywa znalazła szerokie poparcie. Od 23 października 2020 roku branża kosmetyczna posiada swój Komitet Techniczny – KT 334 ds. produktów kosmetycznych, który będzie pracował i poświęcał swój czas tylko kosmetycznym projektom norm na poziomie ISO, CEN i polskim.

Nowy KT 334 jest aktywnym członkiem komitetów: ISO/TC 217 Cosmetics oraz CEN/TC 392 Cosmetics. Kosmetyki posiadają swoje oddzielne komitety na każdym poziomie (ISO oraz CEN).

Decyzją członków nowego KT 334, Blanka Chmurzyńska-Brown kontynuuje rolę przewodniczącej. Oficjalna lista wszystkich członków dostępna jest tu.

SENT

Zgodnie z ustawą z 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) producenci kosmetyków zostali obarczeni dodatkowymi, uciążliwymi obowiązkami zgłaszania i potwierdzania transportu wielu znaczących surowców wykorzystywanych w procesie produkcji w systemie SENT.

W latach 2018-2020 monitorowaliśmy wszystkie zmiany związane z SENT. 30 maja 2018 roku, w Dzienniku Ustaw RP ukazała się nowelizacja z dnia 10 maja 2018 r., która rozszerzyła zakres monitorowania transportu na przewóz dokonywany koleją. Dodatkowo wprowadziła kilka istotnych dla firm poprawek, np. określenie rodzaju towaru tylko za pomocą kodów CN. Umożliwiono też wysyłanie jednego zgłoszenia na różne towary w tym samym transporcie.

Wnioskowaliśmy o te usprawnienia, które znacznie zmniejszyły obciążenia administracyjne dla firm. W kolejnych latach pojawił się szereg rozporządzeń zmieniających różne techniczne kwestie związane ze zgłoszeniami czy funkcjonowaniem systemu, o których informowaliśmy na bieżąco.

Stałe przekazywanie stanowisk do instrukcji rządowych na posiedzenia AHWP

Grupa Robocza i Stały Komitet ds. Produktów Kosmetycznych to kluczowe organy UE, gdzie Komisja i kraje członkowskie wypracowują prawo kosmetyczne.

Jesteśmy jedną z kilku zaledwie krajowych organizacji kosmetycznych w UE, które regularnie konsultują instrukcje na posiedzenia Grup Roboczych w Komisji. Dzięki temu procesowi Polska kilkukrotnie przyczyniła się do wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla sektora, np. wynegocjowania dłuższych terminów przejściowych dla zakazu lub ograniczeń niektórych substancji.

2018

„Lizbonizacja” rozporządzenia kosmetycznego

2018

Braliśmy udział w pracach nad zmienioną formą procedowania prawa kosmetycznego w przyszłości, wynikającą z Traktatu Lizbońskiego.

W odniesieniu do rozporządzenia kosmetycznego, istniało ryzyko wprowadzenia tzw. zwykłej procedury legislacyjnej.

Oznaczałoby to, że wszystkie zmiany tego rozporządzenia (nawet techniczne poprawki i zmiany dotyczące pojedynczych substancji) będą wymagały udziału Parlamentu i Rady, czyli instytucji nie posiadających ekspertyzy w tym zakresie, co byłoby katastrofalne dla branży.

Aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu stanowiska Polski, koordynując działania między Cosmetics Europe, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Stałym Przedstawicielstwem.

Ostatecznie, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu Polski i naszemu – przyjęto tzw. procedurę aktów delegowanych, gdzie Komisja ma największe uprawnienia. Pozwoliło to na wyeliminowanie zagrożenia populistycznego wpływu Parlamentu Europejskiego na legislację, która powinna być oparta na nauce.

Jednocześnie odroczono prace nad lizbonizacją rozporządzenia na później, co pozwoliło do dziś zachować dotychczasowe, dość efektywnie działające procedury regulacyjne, szczególnie w odniesieniu do składników.

Ustawa o jawności życia publicznego

2018

Na początku roku pojawił się projekt ustawy o jawności życia publicznego, która w założeniu miała na celu rozwiązania antykorupcyjne, jednak jej zapisy były bardzo kontrowersyjne.

Organizacje branżowe zostały w projekcie potraktowane jak zawodowi lobbyści, a przedsiębiorcy musieliby składać oświadczenia majątkowe i płaciliby kary już za samo podejrzenie korupcji, bez konieczności jej udowodnienia przez sąd.

W wyniku masowego protestu wielu organizacji, w którym braliśmy aktywny udział wraz z Konfederacją Lewiatan, projekt ustawy został bezterminowo zawieszony.

Surowce kosmetyczne jako paliwa – VAT i prawo energetyczne

2018

W tym samym roku pojawił się projekt zmian w zakresie VAT i prawa energetycznego.

Przepisy dotyczące paliw miały objąć surowce kosmetyczne w taki sposób, że firmy je zużywające musiałyby dokonywać rejestracji firm w URE.

  • Dzięki szybkiej reakcji – zgłoszeniu uwag w procesie legislacyjnym – udało się utrzymać zapisy, że o obowiązkach surowców decyduje ich przeznaczenie.
  • Związek uzyskał również z Ministerstwa Energii stanowisko, że surowce kosmetyczne nie spełniają definicji paliwa, dzięki czemu firmy mogły uniknąć szeregu uciążliwych obowiązków. 
  • Stanowisko to firmy członkowskie stosowały przez 3 lata. Niestety w 2020 roku przepisy paliwowe objęły surowce kosmetyczne definicją paliwa i dla niektórych z nich zgłoszenie do URE stało się obowiązkowe.

2019

Rozporządzenie UE ws. nadzoru nad rynkiem

2018

W 2018 roku braliśmy udział w pracach nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym nadzoru nad rynkiem 2019/1020.

Postulowaliśmy, aby dokumentacja produktu kosmetycznego nie mogła być kopiowana w trakcie postępowania z produktem niezgodnym oraz wskazywaliśmy ryzyko nadużycia kompetencji organów w postaci decyzji o wycofaniu produktu z obrotu w przypadku, gdy produkt nie stanowi ryzyka.

Niestety nasze uwagi nie zostały uwzględnione. Zwróciliśmy jednak uwagę regulatora na potrzebę proporcjonalności środków w przypadku niezgodności produktu z wymaganiami.

Dotychczas nie odnotowaliśmy jednak nieproporcjonalnych żądań związanych z niezgodnością produktów ze strony organów nadzoru w Polsce przy egzekwowaniu przepisów.

Baza Danych o Odpadach – dłuższy termin na dostosowanie

2019

W tym roku walczyliśmy o opóźnienie startu nowej Bazy Danych o Odpadach w wersji elektronicznej, która miała być jedyną formą raportowania od 1 stycznia 2020 roku.

System nie był gotowy, brakowało wielu funkcjonalności – jego niewłaściwe działanie mogło w ocenie przedsiębiorców spowodować chaos w systemie gospodarowania odpadami, a także konsekwencje prawne i finansowe dla firm.

Przy wsparciu Konfederacji Lewiatan i wspólnie z innymi organizacjami łańcucha wartości opakowań wynegocjowaliśmy pół roku na dopracowanie przez Ministerstwo bazy BDO.

Korekta tłumaczenia rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE

2019

Był to dobrze przygotowany akt prawny, który zawierał jednak pewne nieścisłości czy błędy.

W 2019 roku pojawiła się okazja korekty tłumaczeń rozporządzenia na języki narodowe, z czego chętnie skorzystaliśmy i zgłosiliśmy poprawki dotyczące GMP i składników (szczególnie istotne były te dotyczące oznakowania i ostrzeżeń umieszczanych na produktach).

Proponowane przez nas poprawki zostały przyjęte.

2020

Rewizja dyrektywy ws. ogólnego bezpieczeństwa produktów GPSD

2020

Dyrektywa ta zawiera ważne regulacje dotyczące produktów kosmetycznych, nieobjętych rozporządzeniem kosmetycznym 1223/2009/WE, jak produkty imitujące żywność czy funkcjonowanie systemu Safety Gate – wymiany informacji o produktach niebezpiecznych.

W 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła plan rewizji dyrektywy i przeprowadziła wstępne konsultacje społeczne. W naszym stanowisku podkreśliliśmy wagę aktu dla sektora i zgłosiliśmy uwagi do funkcjonowania systemu Safety Gate.

Surowce kosmetyczne jako paliwa – interpretacja URE

2020

Ministerstwo Energii kontynuowało prace dotyczące przepisów paliwowych – zmieniono przepisy dotyczące definicji i klasyfikacji paliwa.

Niestety kilka ważnych surowców kosmetycznych zostało objęte tą definicją, a więc również obowiązkami przedsiębiorców.

Podjęliśmy jednak dyskusję z Urzędem Regulacji Energetyki. Udało nam się wypracować interpretację, kiedy przedsiębiorca jest objęty obowiązkami koncesji i wpisu do rejestru podmiotów przywożących, a kiedy jest z nich zwolniony.

Dało to pewność prawną i ułatwiło stosowanie surowców klasyfikowanych jako paliwa.

Projekt kwalifikacji rynkowej dla Safety Assessorów

2020

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało włączenie kwalifikacji rynkowej „Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Wniosek ten złożyło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Odbyły się 2 tury konsultacji projektu, w których braliśmy aktywny udział, prezentując stanowisko branży. Zwracaliśmy uwagę, że charakter kwalifikacji wskazany przez wnioskodawcę został opisany niezgodnie z rozporządzeniem 1223/2009.

Wyrażaliśmy również liczne wątpliwości związane z wyborem osób kształcących, które wynikały z niskiej w Polsce dostępności ekspertów w dziedzinie toksykologii zajmujących się kosmetykami. W efekcie w marcu 2021 r. Minister Zdrowia wydał opinię o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

W 2020 roku pracowaliśmy też nad wieloma projektami dotyczącymi środowiska. O tych projektach znajdą Państwo informacje w sekcji Zielony Ład.