Kształtowanie i promocja Dobrych Praktyk Reklamy Kosmetyków to prowadzony od prawie 13 lat projekt, obejmujący wiele działań:

aktywny udział w samoregulacjach dotyczących reklamy (członkostwo i działalność w Radzie Reklamy oraz przyjęcie Karty Odpowiedzialnej Reklamy i Zasad Przewodnich Cosmetics Europe)

szerokie działania edukacyjne i informacyjne, w tym doradztwo techniczne w zakresie komunikacji produktów

działalność Grupy Roboczej Claims

Całokształt naszej pracy w obszarze deklaracji marketingowych pozwala na stałe podnoszenie zgodności rynku z wymaganiami i jednoczesne budowanie wiarygodności sektora kosmetycznego.

Dokument techniczny Komisji dla deklaracji marketingowych

Zawiera wskazówki, jak należy rozumieć kryteria dla oświadczeń, wprowadzonych rozporządzeniem 655/2013.

Jest to narzędzie, zbiór najlepszych praktyk, którym należy posługiwać się w codziennej pracy nad komunikacją produktu. Dostarcza przykładów i uzasadnia, dlaczego dane oświadczenie jest lub nie jest zgodne z kryteriami.

Przygotowaliśmy polską wersję językową dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych, którą zweryfikowała Grupa Robocza Claims. Zapisy odnośnie deklaracji „nie zawiera” i „hipoalergiczny” stosowane są od 1 lipca 2019 roku.

Długo negocjowaliśmy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym interpretację i zastosowanie tego terminu. GIS stał na stanowisku, że po tym terminie wszystkie produkty powinny być zgodne, te nowe i te już obecne na półkach. Jednak dzięki interpretacji Komisji Europejskiej i naszym działaniom produkty wprowadzone na rynek przed 1 lipca 2019 mogły się wyprzedać.

Na stronie internetowej przygotowaliśmy sekcję dotyczącą etycznej komunikacji produktu, zawierającą tłumaczenie dokumentu i wyjaśnienie wszelkich kwestii z nim związanych.

Green Claims Initiative

Udział w konsultacjach Komisji Europejskiej nt.deklaracji marketingowych dotyczących wpływu na środowisko.

W 2020 roku odbyły się dwa etapy konsultacji społecznych – konsultacje Initial Impact Assessment (sierpień 2020) oraz konsultacje założeń do projektowanych regulacji (sierpień – grudzień 2020).

W II etapie konsultacji przekazaliśmy Cosmetics Europe jasne stanowisko, że rozwiązania proponowane przez Komisję są na obecnym etapie praktycznie nie do zastosowania w Polsce, a sektorowi brakuje ekspertyzy, aby brać efektywny udział w pracach nad proponowanymi przez Komisję rozwiązaniami.

Choć nasze stanowisko nie zostało uwzględnione, ta dyskusja ułatwiła nam podjęcie decyzji co do niezbędnych działań na poziomie krajowym z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, które poparło nasze postulaty i wzięło bezpośredni udział w konsultacjach Komisji, stając w obronie MŚP.

Udział w pracach grupy ET Claims and Advertising

Umożliwia polskim przedsiębiorcom wymianę informacji na forum europejskim odnośnie różnego rodzaju deklaracji marketingowych. W latach 2018-2019 roku pracowaliśmy wraz z Cosmetics Europe nad przewodnikiem Claims Substantiation Guidelines potwierdzania deklaracji marketingowych.

W 2019 roku dokonaliśmy rewizji i aktualizacji karty odpowiedzialnej reklamy Cosmetics Europe, sygnowanej przez związek w 2012 roku.

Na bieżąco wymieniamy doświadczenia z działem komunikacji Cosmetics Europe, rozpoczęliśmy debatę na temat deklaracji środowiskowych o produktach kosmetycznych tzw. Green Claims i metodologii Product Environmental Footprit, przygotowujemy wkłady do konsultacji Komisji Europejskiej w tym zakresie itp.

Karta odpowiedzialnej reklamy

Jej celem było i jest stworzenie wspólnych zasad dla przemysłu kosmetycznego w zakresie odpowiedzialnej reklamy i komunikacji marketingowej w Europie, a w szczególności uzupełnienie i tak już kompleksowych ram regulacyjnych, aby dodatkowo chronić konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami i reklamą.

Zaktualizowana wersja dokumentu jest w dużej mierze inspirowana szerszymi ramami samoregulacyjnymi dotyczącymi reklamy i komunikacji marketingowej promowanymi przez Wewnętrzną Izbę Handlową (ICC) i European Advertising Standards Alliance (EASA). Aktualna wersja karty skupia się na aspektach samoregulacji i próbuje lepiej odzwierciedlić wyzwania dzisiejszego, bardziej niż 8 lat temu, zdigitalizowanego świata.

Nowe zapisy koncentrują się w szczególności na ewolucji środowiska cyfrowego / influencer marketingu, reklamie skierowanej do wrażliwych grup społecznych (dzieci i nastolatków), aspektach promowania korzyści produktów dla środowiska.

Karta i zasady przewodnie odpowiedzialnej reklamy i komunikacji marketingowej są elementem kodeksu etyki związku.

 

Włączenie DT do Kodeksu Etyki Reklamy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Z inicjatywy związku dokument techniczny dotyczący oświadczeń o produktach kosmetycznych – czyli narzędzie, stanowiące zbiór najlepszych praktyk w sektorze, stosowanych przy indywidualnej ocenie zgodności deklaracji marketingowych – został oficjalnie włączony do Kodeksu Etyki Reklamy.

Rozmowy na temat rozszerzenia Kodeksu Etyki Reklamy o regulacje dla sektora kosmetycznego trwały kilka miesięcy. Jeszcze w 2019 r. zgłosiliśmy prośbę, a właściwie zasygnalizowaliśmy konieczność włączenia dokumentu technicznego dotyczącego deklaracji marketingowych do Kodeksu Etyki Reklamy. Na przełomie sierpnia i września przeszkoliliśmy arbitrów Rady Reklamy z dokumentu technicznego – wartość merytoryczna tych spotkań oraz przystępność przekazanej wiedzy zostały oceniona bardzo wysoko.

Rada wraca do nas z pytaniami o komunikację marketingową branżowych produktów.

Szkolenia w ramach programu Dobrych Praktyk Reklamy

Regularnie edukujemy z różnych obszarów zasad dotyczących komunikacji, szczególnie w zakresie deklaracji marketingowych:

  • Dobre Praktyki Reklamy Kosmetyków. Naturalne, organiczne, borderlines. Jedno z pierwszych wydarzeń w Polsce poświęconych kryteriom „naturalności i organiczności” wg międzynarodowej normy ISO16128-2:2017 Cosmetics – Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients – Part 2: Criteria for ingredients and products oraz tzw. „deklaracjom z pogranicza”. Swoją wiedzę i ekspertyzę przekazali eksperci, tacy jak Anne Dux (FEBEA); Michel Philippe (L’Oreal Fellow, L’Oreal R&I), Carmen Esteban (Stanpa), Gerald Renner (Cosmetics Europe), Izabela Burzyńska (Główny Inspektorat Sanitarny) i Ewa Starzyk (Kosmetyczni.pl). Dzięki wydarzeniu 120 uczestników, przedstawicieli sektora, uzyskało dostęp do najnowszej metodologii opracowywania kosmetyków naturalnych – jednej z najszybciej rozwijających się kategorii produktów na rynku.
  • Seminarium Akademia Legislacji Kosmetycznej – w ramach 31. targów Beauty Forum – podczas którego poruszyliśmy wszystkie najważniejsze tematy z podstaw legislacji – mówiliśmy o obowiązkach osoby odpowiedzialnej, nowej ustawie o produktach kosmetycznych, o dobrych praktykach reklamy kosmetyków, o wymogach dotyczących oceny bezpieczeństwa kosmetyków, prawidłowym oznakowaniu, a nawet rozwialiśmy popularne mity panujące w sektorze.
  • Kosmetyki. Komunikacja. Reklama. Trendy Rynkowe a Dobre Praktyki – Trend safari, czyli nasze 11. wydarzenie, którego motywem przewodnim była komunikacja i reklama. Adresatami tej konferencji byli eksperci działów B+R, a w dyskusji wzięli udział pracownicy działów marketingu. Światowe trendy w świecie kosmetyków zaprezentowali światowi liderzy: MINTEL, PWC, NIELSEN, i lokalni eksperci – dr Marcin Napiórkowski, autorzy raportu WOMEN POWER oraz eksperci związku.
  • Webinar Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dla żeli wodno-alkoholowych, podczas którego informowaliśmy, jak poprawnie stworzyć etykietę dla swoich produktów i uniknąć zakazanych deklaracji, symboli, grafik, jakie są wytyczne dotyczące nowego sposobu prezentacji produktu kosmetycznego, który nie może nawiązywać do szalejącej pandemii, ile czasu będzie na dostosowanie się do nowych przepisów, jakie jest stanowisko polskiego nadzoru i jakie konsekwencje niesie to dla branży, jakie rynkowe case’y już wzbudziły wątpliwości organów nadzoru.